Stabil grundläggning för expansion vid Bromma Blocks

Granne med Bromma Blocks och Bromma flygplats ligger den 50 000 kvm stora fastighet som NCC köpt av ICA Fastigheter för att utveckla kontor, butiker och hotell med direkt anslutning till kommande tvärbanestation. 

Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development konstaterar att projektet är stort och strategiskt viktigt.

– Vi skapar ett nytt och attraktivt kontorserbjudande i Bromma och utvecklar en levande plats med ett starkt serviceutbud och närhet till kommunikationer. Hon betonar vikten av att alla delar av NCC är med och möjliggör projektet, inte minst Hercules som började jobba med projektet i början av 2018.

– I februari började vi jobba med det då superhemliga ”Projekt X” för att lämna underlag och budget till Infra för att de i sin tur skulle kunna gå vidare med uppdraget, säger Katarina Stille, produktionschef Hercules.

Anders Thureson, Region Manager på Hercules tycke samarbetet i tidiga skeden fungerat bra.
– Vi känner varandra väl på projektnivå, främst från Torsplan och Signalen där NCC bygger ICA:s nya huvudkontor. Det är en trygghet för alla inblandade att veta att de tidplaner vi tar fram för genomförande är rimliga, att vi gjort korrekt bedömning av metod- och teknikval. Ju tidigare vi involveras, desto mer tjänar hela NCC på det, säger Anders.

Robert Järlö, produktionschef NCC Infra tycker det är tryggt och bra att ha en stor grundläggningsaktör med sig in i ett sånt här stort och komplext projekt.
– Infra kommer arbeta parallellt med Hercules spontarbeten under stor del av projektet, där vi ska sanera, schakta och utföra betongarbeten.

Som vanligt i stora komplexa projekt är tidsplanen väldigt tight. Hercules Innovation- and Designavdelning har jobbat nära jobbat nära NCC Infra och konstruktören för bottenplattan med designen på pålarna för att kunna garantera den bästa lösningen för både grundläggningen och betongarbetena med designen för att kunna garantera teknisk och tidsmässig genomförbarhet för grundläggningen.

Grundläggningsarbetet med att slå ned sponten påbörjades i november. Sponten tjänar som avgränsare och stöd för att vi ska kunna gå vidare med pålning och resterande grundarbete. Det är stora krafter i de jordmassor som trycker på.

Många utmaningar
Det geografiska läget, med vägen in till flygplatsen som inte får störas eller påverkas av bygget är ytterligare en utmaning i projektet. Därtill kommer den redan färdigbyggda tvärbanebron, där NCC ska bygga dikt an mot bron.

– Tekniskt kommer vi inte under bron med spontplanken, då de är upp till 15 meter långa. Så vi behöver dela dem på mitten. Hela projektet är fullt av sådana exempel, tekniska utmaningar, specialanpassade lösningar och en tight tidplan, säger Katarina Stille.

– Vi kommer möta samma grundvattenproblematik som ofta finns i Stockholmsregionen med lera, hård bottenmorän och hög grundvattennivå och som innebär att vi måste gå varsamt fram för att inte i något skede sänka grundvattennivån med tanke på att flygplatsen redan ligger där, säger Anders Thuresson.

Utsikt över arbetsplatsen vid Bromma Blocks.

Piloten, Hercules fundament for Bromma Blocks

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy