Våra huvudprocesser

Våra huvudprocesser, försäljning och produktion, är de processer som du som kund kommer i direkt kontakt med.

Försäljning

I den här delen av processen går vi igenom kundkraven i detalj. En risk- och möjlighetsanalys upprättas som i sin tur ligger till grund för metodval och kalkyler.
Får vi möjlighet att vara med i ett tidigt skede av projektet hitta det bästa alternativet tillsammans med dig. Med stöd från våra kompetenta geotekniker på Innovation & Design kan vi ofta utveckla projekten och hitta ännu bättre lösningar för dig som kund.

Produktion

Produktionsfasen inleds med ett byggplaneringsmöte där vi fördelar ansvaret för olika moment. Före projektstart gör vi en startkontroll med kund för att planera vad som måste finnas på plats så att vi kan komma igång snabbt.

Upptaktsmötet är projektets startsignal. Här går vi igenom förutsättningar, ritningar och liknande tillsammans med produktionspersonalen.

Vi tar stor hänsyn till miljön. För att hitta de områden som är extra känsliga i ett projekt gör vi projektspecifika miljöanalyser. Visar det sig att miljöpåverkan blir för stor styr vi om aktiviteterna. Instruktionerna gäller såväl våra egna medarbetare som våra underentreprenörer.

Kontroller och dokumentation

Under produktionen sker kontroller enligt ett fastställt kontrollprogram. Produktionen dokumenteras i protokoll som överlämnas till dig efter avslutat arbete. Framdriften dokumenteras också i dagboksform och redovisas regelbundet. Eventuella avvikelser hanteras via underrättelser – även de redovisas regelbundet.

Uppföljning

Vi lutar oss inte tillbaka för att projektet är slut. Efter genomförandet träffas vi på interna slutmöten där vi följer upp och tar tillvara på värdefulla erfarenheter från projektet. Uppföljningen är en del av vår ambition att ständigt bli bättre.

 

Lednings- och stödprocesser

När vi får frågan om vad våra lednings- och stödprocesser syftar till återkommer vi ofta till ett ord: produktutveckling. Det är nämligen här en stor del av arbetet av våra produkter och tjänster sker. Projektstyrning och ständiga förbättringar löper som en röd tråd genom processerna. Läs mer ›

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy